Nộp hồ sơ trực tuyến

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
Người dân nộp hồ sơ thông qua trang dịch vụ công và đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị ban hành dịch vụ công nhận kết quả.
Bạn hãy chọn một trong những đơn vị tiếp nhận hồ sơ bên dưới để nộp hồ sơ.