Mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính
Tỷ lệ giải quyết hồ sơ
(Ấn vào biểu đồ để xem chi tiết)
Mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính (Ấn vào biểu đồ để xem chi tiết)
Tỷ lệ giải quyết hồ sơ (Ấn vào biểu đồ để xem chi tiết)