Thống kê

Thống kê đánh giá và tình hình xử lý của năm
Thống kê theo năm
Người dân/Doanh nghiệp đánh giá
_/_ hài lòng
Cơ quan có thẩm quyền đánh giá
_/_ hài lòng
Hệ thống đánh giá
_/_ hài lòng

Tiếp nhận 0 hồ sơ

Hoàn thành 0 hồ sơ

Trễ hạn 0 hồ sơ

Thống kê theo quý
|

Tháng

Người dân/Doanh nghiệp đánh giá
_/_ hài lòng
Cơ quan có thẩm quyền đánh giá
_/_ hài lòng
Hệ thống đánh giá
_/_ hài lòng
0% hài lòng
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ Đã xử lý 0 hồ sơ Trễ hạn 0 hồ sơ 0 Đúng hạn

Tháng

Người dân/Doanh nghiệp đánh giá
_/_ hài lòng
Cơ quan có thẩm quyền đánh giá
_/_ hài lòng
Hệ thống đánh giá
_/_ hài lòng
0% hài lòng
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ Đã xử lý 0 hồ sơ Trễ hạn 0 hồ sơ 0 Đúng hạn

Tháng

Người dân/Doanh nghiệp đánh giá
_/_ hài lòng
Cơ quan có thẩm quyền đánh giá
_/_ hài lòng
Hệ thống đánh giá
_/_ hài lòng
0% hài lòng
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ Đã xử lý 0 hồ sơ Trễ hạn 0 hồ sơ 0 Đúng hạn
Tình hình xử lý
Tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ
Lĩnh vực
Tình hình xử lý
Đơn vị Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Trong kỳ Từ kỳ trước Tổng số Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn